Địa chỉ: số 33 Nam Ngư - Hà Nội
Tel :+844 9410 559 Fax : +844 9410 560
Email : info@time.edu.vn Website : http://www.time.edu.vn